Organisasjonskart i Anskaffelsesakademiet

Akademistyret

Akademistyret for Anskaffelsesakademiet sammensatt av:

  • Representanter for de akademiske partnerne, norsk forvaltning, DIFI og  hoved- og bransjeorganisasjoner samt andre interessenter.

Akademistyret skal vedta budsjett og virksomhetsplaner for hvert år, og skal aktivt følge opp Anskaffelsesakademiets virksomhet.

Akademistyret har et overordnet ansvar for Anskaffelsesakademiets strategiske prosesser og skal godkjenne strategiplaner for FoU-programmene.

Akademistyret skal også fastlegge retningslinjer for hvordan Anskaffelsesakademiets partnere og deres medvirkning i Anskaffelsesakademiet skal omtales overfor media.

Det skal føres protokoll over Akademistyrets møter.

Det skal avholdes minst tre styremøter pr. år. Møtene holdes fortrinnsvis ved Vertsinstitusjonen og innkalles skriftlig med minst 21 dagers varsel

Akademistyret vurderer selv behovet for opprettelse av øvrige særskilte utvalg som eks.: Arbeidsutvalg, administrasjonsutvalg, mv.

Senterleder

Den daglige ledelse av Anskaffelsesakademiet forestås av en senterleder.

Senterleder har blant annet ansvar for å:

  • Administrere Anskaffelsesakademiet, herunder følge opp de løpende satsningene og prosjektene og disponere Anskaffelsesakademiets budsjett.
  • Forberede møtene i Akademistyret.
  • Oppdatere vedlegg 2 Årlige aktiviteter
  • Arrangere årlig Partnerforum og FoU dag.