Høyere utdanning
«Med kunnskap for bærekraft og innovasjon. Høgskolen i Molde skal tilby forskningsbaserte og internasjonalt orienterte utdanninger som gir innsikt og muligheter for studentene, bærekraftig samfunnsutvikling og fremtidsrettet innovasjon i arbeidslivet.»«Gjennom et bredt spekter av studieprogrammer utdanner vi kandidater til et samfunn basert på kunnskap, kompetanse og demokratiske verdier.»

«Kunnskap for en bedre verden. Kunnskap gir mennesker muligheter og innflytelse, og er et fundament for å ta gode valg. Kunnskap inspirer og utfordrer, endrer holdninger, tenkemåter og hvordan vi ser verden. Demokratiet vårt styrkes av en opplyst debatt.»

NHH skal være en drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling og utdanne mennesker for verdiskaping og bærekraftig utvikling. NHH skal være en ledende internasjonal handelshøyskole som viser vei i utvikling og formidling av kunnskap og kompetanse.


Andre partnere


«Vår viktigste oppgave er å skape et trygt og rettferdig arbeidsliv og bidra til et samfunn der alle har like muligheter til utdanning, helse og andre velferdstjenester.  Et rettferdig samfunn hvor alle får muligheter til å bidra»

«Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. «
 «Styrker næringslivet. Former fremtiden. Ved politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene. Slik skal vi sammen sikre grunnlaget for et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn».
«Gode innkjøp, mer helse! Sykehusinnkjøp HF skal utøve en spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste for spesialisthelsetjenesten. Vår oppgave er å gjennomføre anskaffelser på vegne av alle helseforetak i Norge.»
«Virke er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene. Vi kjemper for at virksomhetene får gjennomslag for sine interesser når fremtidens arbeidsliv formes. Vi utfordrer de som styrer landet, oss selv og våre motparter for å finne enda bedre løsninger.»